"Szukając zielonej planety"

12 lutego w kinie "Farys" odbył się darmowy spektakl ekologiczny dla dzieci pt. "Szukając zielonej planety". Dzieci przybyłe na to wydarzenie wybrały się w podróż do przyszłości, gdzie na pokładzie statku kos­micznego poz­nały dwójkę robotów i małą dżdżown­icę Dżanet.

Zadaniem spek­taklu było posz­erze­nie wiedzy doty­czącej zasad seg­re­gacji odpadów i konieczności właś­ci­wego gospo­darowa­nia nimi, a także przy­pomnienie jak ważne dla przyszłości jest dbanie o środowisko nat­u­ralne.